جودی:
من اینجام تا دنیا رو به جای بهتری تبدیل کنم ولی فک کنم بدتر شد
نیک:
دنیا همیشه در حال ویرانی ست برای همین همیشه به پلیس های خوب نیز داریم.
[Zootopia 2016]