هاینکل:
یک دیکتاتور کلا برای مردمش ترسناک است، و دیکتاتور تنها از یک چیز مردم می ترسد : آگاهی!
[The Great Dictator 1940]