کریس گاردنر:
هیچ وقت نذار کسی بهت بگه… تو نمی تونی کاری بکنی. حتی من باشم ؟
اگه رویایی داری باید ازش محافظت کنی.مردم نمی تونن خیلی کار ها رو بکنن. دوست دارن تو هم نتونی. اگه یه چیزی رو می خوای، باید به دستش بیاری، مکث نکن.
[The Pursuit of Happyness 2006]