ریکی روما:
حتی اگه یک روز هم تو زندگیت زحمت کشیده بودی، میفهمیدی که ابتدایی ترین قانون آدم ها چیه؟
آدم تا وقتی نمیدونه اوضاع از چه قرارِ دهنشو باز نمیکنه!
[Glengarry Glen Ross 1992]