مارتی:
دیر یا زود، هر مردی با یک سری حقایق روبرو میشه. یه حقیقت که من باید باهاش کنار بیام اینه که، هرچیزی که یه زن دوست داره، من ندارمش.
[Marty 1955]