جان (جیگ‌ساو):
کسانی که به زندگی بها نمیدن، ارزش زندگی کردن رو ندارن.
[Saw II 2005]