جان:
مردم از چیزی که درکش نمی‌کنند، می‌ترسند.
[The Elephant Man 1980]