کاب:
اینا رو ازشون بگیر تا بهشون نشون بدی، قبلا چی داشتن
[Following 1998]