ماریان:
اسلحه‌ها قرارِ زیرِ میز شامپاین جاساز بشن. سفیر راس ساعت هشت و سی دقیقه میرسه
مکس:
اگه دیر کنه؟
قرمز:
اون آلمانیِ سر وقت میاد
[Allied 2016]