تِسلا:
همه چیز، همیشه طبق برنامه پیش نمی‌ره، آقای انجیر. زیبایی علم هم به همینه
[The Prestige 2006]