پدر فرانسیسکو:
آزادی بدون زندگی آزادی نیست.
رومان سم‌پدرو:
زندگی بدون آزادی زندگی نیست.
[The Sea Inside 2004]