رابرت فورد:
اشتباهات این کلمه ایه که از گفتنش خجالت میکشی؛ شرمندگی نداره، تو خودت (بزرگترین اختراع بشر-رباتی مانند انسان) حاصل میلیاردها مورد از این اشتباهاتی
[Westworld]