رابرت فورد:
بزدل هزاران بار در زندگی می میرد ولی شجاع تنها یکبار طعم مرگ رو می چشد.
[Westworld]