رابرت فورد:
تکامل، کل زندگی ادراکی رو تنها با استفاده از یک ابزار روی این سیاره شکل داده: "اشتباه"
[Westworld]