رابرت فورد:
هیچوقت به ما اعتماد نکن؛ ما فقط انسانیم، بالاخره یکجا ناامیدت میکنیم!
[Westworld]