تری مالوی:
متوجه نیستی! میتونستم ادم حسابی باشم، میتونستم یه مدعی باشم.به جای یه ادم بیکار و الاف که هستم، میتونستم کسی باشم.
[On the Waterfront 1954]