فرد واترفورد:
ما فقط میخواستیم دنیا رو جای بهتری کنیم
اُفرد:
بهتر؟
فرد واترفورد:
بهتر هیچوقت معناش این نیست که بهتر برای همه
همیشه معناش اینه که بدتر برای عده‌ای
[The Handmaid's Tale]