گابریل ون:
گریه‌ها و خنده‌های بی‌دلیل اولین نشانه‌ی عاشق شدن در یک زن است.
[The Nun's Story 1959]