لوک جکسون:
بعضی مواقع "هیچی"، خودش یه دست (سلاح) با ارزشه.
[Cool Hand Luke 1967]