تایلر داردن:
ببین، تو باید این احتمال رو در نظر بگیری که شاید خدا ازت خوشش نمیاد
[Fight Club 1999]