ماکسیموس:
آنچه در دنیا انجام می دهیم، در ابدیت منعکس خواهد شد.
[Gladiator 2000]