مارتین لوتر کینگ:
اگه نمیتونی پرواز کنی، بدو
اگه نمیتونی بدویی، راه برو
اگه نمیتونی راه بری، سینه خیز برو
مهم نیست چطوری اما همیشه به سمت جلو حرکت کن!
[Selma 2014]