آلفرد:
کاملاً سقوط کردیم، اینطور نیست ارباب بروس؟
توماس وین:
و چرا ما سقوط می‏کنیم، بروس؟ بخاطر اینکه یاد بگیریم چطوری خودمونو بکشیم بالا
[Batman Begins 2005]