پل:
گاهی یه چیزایی تو این دنیا اتفاق میافته که تعجب‌آوره خدا اجازه داده اتفاق بیفته.
[The Green Mile 1999]