آورورا:
نباید اینقدر به فکر جایی باشی که میخوای باشی که فراموش کنی از جایی که هستی لذت ببری.
[Passengers 2016]