دنیل پلین‌ویو:
یه وقتایی میشه که به آدم ها نگاه می کنم و چیزی که ارزش دوست داشتن داشته باشه پیدا نمیکنم!
[There Will Be Blood 2007]