ران وودروف:
بعضی وقتا فک میکنم اونقدر دارم برای زندگی میجنگم، که وقتی برای زندگی کردن ندارم!
[Dallas Buyers Club 2013]