تایلر داردن:
چیزایی که مالکشون هستی، روزی مالک تو میشن!
[Fight Club 1999]