سم:
تو نمی‌فهمی چقدر سخته، وقتی سعی کنی، سعی کنی، سعی کنی ولی هیچ‌وقت نرسی
[I Am Sam 2001]