جوکر:
ما وقتی دست از گشتن زیر تختمون به دنبال هیولا برداشتیم، که فهمیدیم هیولا درون خود ماست!
[The Dark Knight 2008]