لوئیس بنکس:
زبان بنیاد تمدنه، چسبیست که مردم را در کنار هم نگه میدارد و اولین سلاحیست که در نبرد مورد استفاده قرار میگیرد.
[Arrival 2016]