تروی(پدر):
یه کاری یاد بگیر، اون وقت چیزی داری که کسی نمی تونه ازت بگیره
[Fences 2016]