باب اسفنجی:
پاتریک صدام رو می شنوی؟
پاتریک:
نه اینجا خیلی تاریکه
[SpongeBob SquarePants]