تیموتی آپهام:
اگه خدا با ماست، پس کی با اوناست؟
[Saving Private Ryan 1998]