رابرت فورد:
پدرم بهم گفت که به داشته هام در زندگی قانع باشم و دنیا هیچ دینی به من نداره. درنتیجه من دنیای خودم رو ساختم.
[Westworld]