آیزک دیویس:
روانشناسم درباره تو بهم اخطار داده بود،
اما تو انقدر خوشگل بودی که ...
یه روانشناس دیگه برای خودم پیدا کردم !
[Manhattan 1979]