رگنار:
قدرت همیشه خطرناکه و بدترین ها رو جذب خودش میکنه و بهترینها رو فاسد میکنه
قدرت فقط به اونهایی میرسه که خودشون رو کوچیک کنن تا بهش برسن
[Vikings]