فرانک آندروود:
دو نوع درد داریم
یه نوع دردی که باعث قوی تر شدن آدم میشن
و یه جور هم دردهای بی فایده، دردهایی که فقط آدم بابتشون رنج میکشه من تحملِ چیزهای بی فایده رو ندارم
[House of Cards]