تامی شلبی:
کاری که میکنی رو میشه عوض کرد، ولی چیزی که میخوای رو نمیشه عوض کرد
[Peaky Blinders]