لوک:
من دنبال یک جنگجوی بزرگ می گردم.
آقا یودا:
جنگ ها کسی رو بزرگ نمیکنن.
[Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi 1983]