مایک:
تو یه منتقدی که چند تا پاراگراف سر هم میکنی و برات هیچ هزینه ای نداره
در حالی که من یه بازیگر لعنتیم که این نمایش به قیمت تمام زندگیم تموم شده
[Birdman 2014]