مورتدکای:[به کسی که کتکش زده]
مادر پدر تو فقط یک بار هم دیگرو دیدن و فقط بینشون پول رد و بدل شده
[Mortdecai 2015]