لوئی:
این پلیسی که کُشتی، زن بود!
وینی:
مگه زن ها نمیخوان برابر باشن؟! خب بذار برابر باشن!
[Ghost Dog: The Way of the Samurai 1999]