سامرست:
مردم دیگه الان دنبال قهرمان نیستند
میدونی چرا؟ چون اونا الان چیز برگر میخوان
[Se7en 1995]