سانسا:
پدر شما به خدایان اعتقاد نداره؟
سرسی:
داره، اما از اونا خوشش نمیاد
[Game of Thrones]