آنتونی:
کمی پول برای نهارم نیاز دارم پدر... فقط 1000 فرانک
پدر:
پس تو امیدواری که 500 تا گیرت بیاد، اما در واقع 300 تا نیاز داری، بیا اینم 100 تا!
[The 400 Blows 1959]