سیمبا:
پدر من فقط میخواستم مثل شما شجاع باشم.
موفاسا:
من فقط مواقعی که لازمه شجاع میشم. سیمبا پسرم! شجاع بودن به این معنی نیست که دنبال دردسر بگردی.
[The Lion King 1994]