آلن تورینگ:
گاهی همون آدمی که هیچکی فکرشو نمیکنه، کاری میکنه که هیچکی فکرشم نمیکنه
[The Imitation Game 2014]