بارت:
راز زندگی چیه؟
هومر:
با یه تماس تلفنی الکی خیلی از موقعیت های چرت زندگیتو میپیچونی.
بارت:
مثل چه موقعیتی؟
هومر:
صبر کن این تلفنو جواب بدم.
[The Simpsons]