سیدنی:
تغییرات مردها همیشه از درونشون شروع می شه اما تغییرات زن ها همیشه از بیرونشون. اولین کاری که یک زن در زمان غصه خوردن انجام می ده ، عوض کردن ظاهرشه!
[American Hustle 2013]